Poliittinen kompassi on käsite, joka kuvaa poliittisia mielipiteitä ja ideologioita eri ulottuvuuksilla.​ Kompassi auttaa hahmottamaan ja analysoimaan poliittisia näkemyksiä suhteessa eri ideologioihin ja arvoihin.​ Se voi auttaa ymmärtämään, missä poliittisessa kentässä yksilön tai ryhmän näkemykset sijoittuvat.​

Poliittinen kompassi perustuu yleensä kahteen akseliin, jotka kuvaavat eri ulottuvuuksia.​ Tyypillisesti nämä ulottuvuudet liittyvät taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin.​ Taloudellinen ulottuvuus kuvaa näkemyksiä talousjärjestelmästä ja taloudellisesta epätasa-arvosta, kun taas sosiaalinen ulottuvuus käsittelee näkemyksiä yksilön oikeuksista, tasa-arvosta ja yhteiskunnallisista arvoista.​

Taloudellisen akselin toisessa ääripäässä on vapaamarkkinatalous, jossa yksityinen omistusoikeus ja markkinat ovat keskeisessä asemassa.​ Toinen ääripää taas edustaa taloudellista egalitarismia, jossa painotetaan taloudellista tasa-arvoa ja julkisen sektorin roolia taloudessa.​

Sosiaalisen akselin toisessa ääripäässä painotetaan yksilön vapautta ja itsemääräämisoikeutta.​ Toinen ääripää taas korostaa yhteiskunnan vastuuta yksilöistä ja tasa-arvoa.​

Poliittinen kompassi auttaa siis hahmottamaan poliittisia näkemyksiä ja ideologioita eri ulottuvuuksilla.​ Se voi auttaa ymmärtämään, miten eri poliittiset suuntaukset eroavat toisistaan ja kuinka omat näkemykset sijoittuvat poliittisella kentällä.​

Tunnettu poliittisen kompassin mittari on ″Political Compass″, joka antaa yksilölle mahdollisuuden arvioida omia näkemyksiään ja sijoittaa itsensä poliittiselle kartalle.​ Mittarin avulla voi tarkastella, mitä arvoja ja ideologioita omat näkemykset muistuttavat tai eroavat.​

Poliittinen kompassi voi olla hyödyllinen työkalu niin yksilöille kuin poliittisille järjestöillekin.​ Se auttaa hahmottamaan omia poliittisia näkemyksiä ja ymmärtämään, miten ne suhteutuvat eri poliittisiin suuntauksiin.​ Se voi myös avata keskustelua eri näkemysten välillä ja edistää yhteistä ymmärrystä ja vuoropuhelua.​

Poliittisen kompassin avulla voi myös havaita muutoksia poliittisessa kentässä ajan mittaan.​ Se auttaa näkemään, miten erilaiset ideologiat ja arvot saavat kannatusta ja miten poliittiset suuntaukset kehittyvät.​

Yhteenvetona voidaan todeta, että poliittinen kompassi on hyödyllinen työkalu poliittisten näkemysten ja ideologioiden analysoinnissa.​ Se auttaa ymmärtämään eri poliittisia suuntauksia ja niiden eroja.​ Jokainen voi hyödyntää tätä työkalua omiin tarpeisiinsa ja hahmottaa oman sijaintinsa poliittisella kentällä.​

By Admin